REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

 

WWW.KUPROSLINKE.PL

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis www.kuproslinke.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.kuproslinke.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.kuproslinke.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Serwis nie jest stroną umowy ani stosunków prawnych pomiędzy Usługobiorcami, wynikających oraz bezpośrednio związanych z zamieszczonymi Wydarzeniami lub Miejscami. Serwis udostępnia jedynie informacje na temat Miejsc i Wydarzeń na terenie Polski.
 5. Usługobiorcy odpowiadają za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez siebie zobowiązań.
 6. Usługodawca nie odpowiada za brak zainteresowania Wydarzeniami lub Miejscami oraz nieosiągnięcie zakładanych przez Organizatora celów handlowych, w szczególności uzyskanie określonej minimalnej liczby zgłoszeń do udziału w Wydarzeniu lub odwiedzin Miejsca.
 7. Użytkownik Zarejestrowany jest zobowiązany do tego, aby wprowadzane przez niego treści opisowe Wydarzeń i Miejsc prezentowanych w Serwisie oraz ich aktualność, były zgodne ze stanem faktycznym. Treść ogłoszenia powinna być przygotowana przez Użytkownika w sposób zgodny z rzeczywistością, rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Usługobiorców, w szczególności co do istoty Wydarzenia i charakteru Miejsca.
 8. W serwisie obowiązuje zakaz prezentowania Wydarzeń, Miejsc oraz usług zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązujące.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  3. Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823),
  4. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej www.kuproslinke.pl umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.kuproslinke.pl umożliwiający utworzenie Konta/Wizytówki lub Konta Subskrybenta.
 3. KONTO/WIZYTÓWKA – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy umożliwiający eksponowanie informacji i treści dotyczących Wydarzeń, Miejsc, Organizatora.
 4. KONTO SUBSKRYBENTA – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Usługobiorcę, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, umożliwiający otrzymywanie informacji dotyczących Wydarzeń oraz Miejsc publikowanych w Serwisie, bez możliwości zamieszczania Wizytówki.
 5. MIEJSCE – miejsce lub obiekt na terenie Polski, przeznaczone do świadczenia usług w zakresie sprzedaży roślin oraz produktów związanych z ogrodnictwem, doradztwa, usług ogrodniczych.
 6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.
 7. ORGANIZATOR/PARTNER – podmiot realizujący Wydarzenie lub będący właścicielem Miejsca albo partner Usługodawcy publikujący w Serwisie informacje o Wydarzeniach lub Miejscach.
 8. SERWIS – Serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.kuproslinke.pl.
 9. USŁUGODAWCA Mateusz Szymanowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „KAMATRENDS” MATEUSZ SZYMANOWSKI wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul.  Hotelowa 8/6, 05-070 Sulejówek, NIP: 8222292355, REGON: 142291993, adres poczty elektronicznej (e-mail): mateusz@kuproslinke.pl, numer telefonu: +48 22 208 46 48.
 10. USŁUGOBIORCA- osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 11. SYSTEM OPINII – Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących treści zamieszczanych w Serwisie.
 12. SUBSKRYBENT- Użytkownik Zarejestrowany, który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących Wydarzeń oraz Miejsc publikowanych w Serwisie.
 13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 14. UŻYTKOWNIK ZALOGOWANY- Użytkownik Zarejestrowany, który zalogował się w Serwisie przy pomocy swojego loginu i hasła.
 15. UŻYTKOWNIK ZAREJESTROWANY- Usługobiorca, który dokonał rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji, posiadający swój unikalny login oraz hasło.
 16. WYDARZENIE- jednorazowa albo cykliczna akcja kulturowa, sportowa, naukowa, kulinarna, turystyczna lub inna, zorganizowana w związku z usługami świadczonymi przez Partnerów/Organizatorów, w których mogą brać udział Subskrybenci.
 17. WYSZUKIWARKA- Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca wyszukiwanie określonych wydarzeń lub treści na podstawie podanych przez Usługobiorcę kryteriów (przy użyciu filtrów).

 

 

§ 3

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. prowadzenie Konta/Wizytówki w Serwisie,
  2. prowadzenie Konta Subskrybenta w Serwisie,
  3. zamieszczanie Wydarzeń lub Miejsc wraz ze zdjęciami i treściami cyfrowymi,
  4. zamieszczanie Wizytówki,
  5. korzystanie z powiadomień o Wydarzeniach lub Miejscach,
  6. wysyłanie wiadomości elektronicznych do Organizatorów/Partnerów,
  7. przekierowywanie na strony internetowe Organizatorów/Partnerów,
  8. przejmowanie Wydarzenia, Miejsca, Wizytówki,
  9. korzystanie z Wyszukiwarki,
  10. korzystanie z Systemu Opinii,
  11. udostępnianie Wydarzeń i Miejsc,
  12. śledzenie Usługobiorców,
  13. korzystanie z funkcji „Ulubione”,
  14. wysyłanie wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

 

§ 4

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 3 pkt 1 lit. b), e), f), g), i), j), k), l), m) oraz n), Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 3 pkt 1 lit. a), c), d), oraz h) Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne albo płatne w zależności od wybranego planu taryfowego oraz zgodnie z cennikiem Serwisu. Opłaty za korzystanie z Usług Elektronicznych wliczone są w cenę zakupionego planu/pakietu.
 3. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony. W wyniki rejestracji dla Użytkownika Zarejestrowanego tworzone jest Konto Subskrybenta albo Konto/Wizytówka. Zamieszczenie Wizytówki następuje po jej akceptacji przez Usługodawcę w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.
  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczaniu Wydarzenia lub Miejsca w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z Usługi przez Usługobiorcę. Zamieszczenie Wydarzenia lub Miejsca następuje po ich akceptacji przez Usługodawcę w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.
  3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczaniu Wizytówki w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z Usługi przez Usługobiorcę.
  4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na wysyłaniu powiadomień o Wydarzeniach lub Miejscach zamieszczanych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z Usługi przez Usługobiorcę.
  5. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na wysyłaniu wiadomości elektronicznych do Organizatorów/Partnerów zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z Usługi przez Usługobiorcę.
  6. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na przekierowywaniu na strony internetowe Organizatorów/Partnerów zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z Usługi przez Usługobiorcę.
  7. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na przejmowaniu Wydarzenia lub Miejsca zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z Usługi przez Usługobiorcę.
  8. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Wyszukiwarki zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z Usługi przez Usługobiorcę.
  9. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Systemu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii albo zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.
  10. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na udostępnianiu Wydarzeń lub Miejsc zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z Usługi przez Usługobiorcę.
  11. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na śledzeniu Usługobiorców zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z Usługi przez Usługobiorcę.
  12. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na dodawaniu Wydarzeń, Miejsc lub Organizatorów do „Ulubionych” zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z Usługi przez Usługobiorcę.
  13. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłaniu wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 6. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 7. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 8. W przypadku uzyskania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze Wydarzenia lub Miejsca, ich opisu lub innych danych zamieszczonych w Serwisie przez Usługobiorcę, Usługodawca jest uprawniony do niezwłocznego uniemożliwienia Użytkownikom dostępu do takiego Wydarzenia, Miejsca lub poszczególnych informacji zawartych w jego opisie.
 9. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji lub usunięcia treści, których charakter narusza postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności, gdy zawierają elementy:
  1. powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne,
  2. o charakterze rasistowskim,
  3. o charakterze pornograficznym lub erotycznym,
  4. noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
  5. naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
  6. wprowadzające w błąd Usługobiorców,
  7. stanowiące SPAM.

 

§ 5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Opłaty, o których mowa w § 4 pkt 2 należy uiszczać:
  1. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności (Przelewy24.pl lub Stripe),
 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 15 1140 2004 0000 3602 6838 1533 (Bank mBank S.A.) [GG1]  FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA „KAMATRENDS” MATEUSZ SZYMANOWSKI ul. Hotelowa 8/6, 05-070 Sulejówek, NIP: 8222292355.
 3. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 4. Szczegółowy wykaz opłat za korzystanie z Serwisu oraz opłat za usługi dodatkowe, określa cennik Serwisu.
 5. W ramach pakietu Usługobiorcy przysługuje okres próbny wynoszący 30 dni od dnia utworzenia Konta, w trakcie którego nie ponosi opłat, o których mowa w niniejszym rozdziale. Po upływie okresu próbnego Usługobiorca może przedłużyć korzystanie z usług objętych danym planem taryfowym, co powoduje, iż jest zobowiązany do uiszczania opłat od momentu przedłużenia usługi, zgodnie z cennikiem oraz treścią niniejszego rozdziału. W przypadku nieuiszczenia opłaty dostęp do płatnych usług po okresie próbnych jest zablokowany, do momentu uiszczenia opłaty.

 

 

 

 

 

 

§ 6

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kuproslinke.pl.
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

§ 7

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
  2. Usługobiorca będący Konsumentem może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kuproslinke.pl
  3. Usługobiorca będący Organizatorem może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kuproslinke.pl. Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  5. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

§ 8

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.kuproslinke.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 7 pkt 3 oraz elementów zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia majątkowych praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Mateusza Szymanowskiego wykonującego działalność gospodarczą pod firmą FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „KAMATRENDS” MATEUSZ SZYMANOWSKI, ul.  Hotelowa 8/6, 05-070 Sulejówek, NIP: 8222292355, REGON: 142291993. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.kuproslinke.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.kuproslinke.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Usługobiorca przesyłając Serwisowi określone treści (w tym cyfrowe), potwierdza swoje prawo do dysponowania nimi oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu, zobowiązuje się zwolnić Serwis z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszeń oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich.

 

§ 9

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca podejmuje wszelkie środki, w celu ochrony danych Usługobiorców znajdujących się w Serwisie.
 2. Dane osobowe Usługobiorców, wprowadzane do Serwisu, stanowią ich własność.
 3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo i przy pełnym poszanowaniu praw konsumenta.
 4. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorców niezgodnie z celami Serwisu lub naruszeniem przepisów RODO.
 5. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Usługobiorców o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności w przerwach w dostępie.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Usługobiorców niebędących Konsumentami za szkody pośrednie, wtórne ani uboczne, ani za odszkodowania specjalne, za utracone korzyści lub przychody, za przerwy w prowadzeniu działalności ani za utratę informacji handlowych w związku ze świadczeniem usług wynikających z Regulaminu.

 

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.
 3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą a Usługobiorcą będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 5. Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Data publikacji: 05.11.2022 r.

mateusz@kuproslinke.pl
tel. kom. 603 722 592

© 2019 – 2022 — KupRoslinke.pl